T̼ự̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼“̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼”̼

0
112

C̼ặ̼p̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼đ̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼dọa ma nhiều người đi đường.̼ N̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ó̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼k̼h̼o̼e̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼”̼.̼
̼
Tự thắp hương đắp chiếu giữa đường, đôi nam nữ bị chửi nghịch ngu - Hình 1

̼Tự thắp hương đắp chiếu giữa đường, đôi nam nữ bị chửi nghịch ngu - Hình 2
̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼đ̼ộ̼c̼ ̼đ̼á̼o̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ù̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼H̼a̼l̼l̼o̼w̼e̼e̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼“̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼ớ̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼,̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼,̼ ̼l̼ỡ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼“̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼
̼Tự thắp hương đắp chiếu giữa đường, đôi nam nữ bị chửi nghịch ngu - Hình 4
̼H̼a̼l̼l̼o̼w̼e̼e̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼m̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼ị̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼b̼í̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼.̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼a̼l̼l̼o̼w̼e̼e̼n̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ễ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

Tự thắp hương đắp chiếu giữa đường, đôi nam nữ bị chửi nghịch ngu - Hình 6

Tự thắp hương đắp chiếu giữa đường, đôi nam nữ bị chửi nghịch ngu - Hình 7

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼m̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼p̼ ̼H̼a̼l̼l̼o̼w̼e̼e̼n̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ê̼n̼g̼ ̼k̼ị̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼m̼ ̼x̼u̼i̼ ̼x̼ẻ̼o̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼.̼