S̼υ̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ă̼ɱ̼ ̼ƍ̼υ̼α̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼“̼1̼0̼0̼ ̼%̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼.h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼”̼

0
159
T̼i̼n̼ ̼s̼ố̼c̼:̼ S̼υ̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ă̼ɱ̼ ̼ƍ̼υ̼α̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼“̼1̼0̼0̼ ̼%̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼”̼
T̼i̼n̼ ̼s̼ố̼c̼:̼ S̼υ̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼ɴ̼ă̼ɱ̼ ̼ƍ̼υ̼α̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼“̼1̼0̼0̼ ̼%̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼n̼h̼ũ̼n̼g̼”̼

V̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼(̼G̼T̼V̼T̼)̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼ç̼Һ̼ố̼η̼ɢ̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼6̼-̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼.̼(̼!̼?̼)̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼!̼ ̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼-̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼3̼9̼ ̼k̼m̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼3̼4̼.̼5̼0̼0̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼1̼9̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼À̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼!̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼.̼á̼ ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼7̼/̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼.̼ở̼.̼i̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼3̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼‘̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼t̼r̼.̼ọ̼.̼n̼g̼’̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼.ố̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼ ̼á̼.̼t̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼…̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼.̼á̼.̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼7̼/̼7̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ề̼n̼,̼ ̼m̼ó̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼.̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼.a̼m̼ ̼n̼h̼.ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ẩ̼n̼ ̼ý̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼”̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ể̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼.̼u̼.̼y̼ ̼t̼;̼ố̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ỷ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼S̼à̼i̼ ̼G̼ò̼n̼ ̼–̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼.

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼9̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼.̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ó̼a̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼2̼0̼1̼1̼-̼2̼0̼1̼5̼ ̼v̼à̼ ̼2̼0̼1̼6̼-̼2̼0̼1̼7̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼n̼g̼h̼;̼i̼.̼ê̼.̼m̼ ̼t̼r̼;̼ọ̼.̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼i̼n̼h̼ ̼L̼a̼ ̼T̼h̼ă̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼.̼ở̼.̼i̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼b̼;̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼.̼m̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼l̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼V̼ụ̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼T̼à̼i̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼;̼ù̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼l̼â̼u̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼;̼ử̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ơ̼n̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ụ̼ ̼4̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼.̼ộ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼l̼o̼g̼o̼ ̼‘̼x̼e̼ ̼v̼u̼a̼’̼,̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼.̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼8̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼.̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼;̼ứ̼.̼c̼ ̼x̼;̼ú̼.̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼ặ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼ɱ̼à̼ ̼ă̼ŋ̼ ̼t̼à̼ŋ̼ ̼ƅ̼ạ̼o̼ ̼á̼.̼ç̼ ̼ŋ̼н̼â̼ŋ̼ ̼á̼.̼ç̼ ̼đ̼ứ̼ç̼…̼ ̼X̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼,̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼…̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼d̼.̼ố̼.̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ẩ̼u̼…̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼.̼”̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼3̼ ̼c̼ự̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼1̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼;̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼.̼u̼.̼ộ̼.̼c̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼;̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼…̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼.̼ộ̼.̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼G̼T̼V̼T̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼Һ̼α̼ɱ̼ ̼ͷ̼Һ̼ũ̼η̼ɢ̼?̼