Phát hiện đứa trẻ bị mẹ bỏ rơi 2 năm trời trong căn nhà hoang khóa trái cửa, ăn đất và chất thải để cầm cự

0
55

H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ỏ̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼.̼
̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼“̼c̼à̼n̼ ̼q̼u̼é̼t̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼6̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼D̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼N̼e̼g̼e̼r̼i̼ ̼S̼e̼m̼b̼i̼l̼a̼n̼,̼ ̼ở̼ ̼T̼a̼m̼a̼n̼ ̼S̼e̼m̼a̼r̼a̼k̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼K̼e̼d̼a̼h̼ ̼(̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼)̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ư̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼p̼h̼á̼p̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼a̼ ̼b̼ọ̼c̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼r̼á̼c̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼o̼i̼ ̼t̼h̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ệ̼m̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ụ̼a̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼1̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼2̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼3̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼4̼

̼C̼â̼u̼ ̼b̼é̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼F̼i̼r̼d̼a̼u̼s̼ ̼D̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼à̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼F̼i̼r̼d̼a̼u̼s̼ ̼D̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼ ̼E̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼h̼ộ̼ ̼b̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼t̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼P̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼l̼a̼n̼o̼p̼i̼t̼a̼ ̼S̼a̼d̼i̼ ̼(̼4̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼i̼l̼a̼i̼ ̼S̼u̼p̼t̼ ̼A̼b̼d̼u̼l̼l̼a̼h̼ ̼R̼o̼n̼i̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼M̼ụ̼c̼ ̼3̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼L̼o̼l̼a̼n̼o̼p̼i̼t̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼R̼M̼ ̼(̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼6̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ỷ̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼)̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼u̼a̼n̼k̼u̼ ̼J̼a̼a̼f̼a̼r̼.̼

̼G̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼N̼o̼r̼f̼i̼t̼r̼i̼ ̼R̼a̼d̼i̼u̼s̼,̼ ̼4̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼8̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼ừ̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼o̼r̼f̼i̼t̼r̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼G̼e̼m̼e̼n̼c̼h̼e̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼o̼r̼f̼i̼t̼r̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼S̼i̼n̼a̼r̼ ̼H̼a̼r̼a̼p̼a̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼5̼.̼ ̼X̼e̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼M̼u̼h̼a̼m̼m̼a̼d̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼