Lật xe chở quan tài trên đường đưa tang con, người mẹ c̼h̼ế̼t̼ thảm: nhân đôi nỗi đ.au thương

0
321

Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼,̼ ̼c̼ẩ̼u̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼F̼o̼r̼d̼ ̼T̼r̼a̼n̼s̼i̼t̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼1̼E̼-̼0̼1̼3̼1̼1̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ạ̼i̼ ̼h̼ò̼m̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼h̼ọ̼ ̼(̼5̼8̼6̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼0̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼5̼,̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼)̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ộ̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ạ̼n̼

̼P̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼B̼à̼ ̼M̼ư̼ờ̼i̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼ã̼ ̼N̼ă̼m̼)̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

C̼ú̼ ̼l̼a̼o̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼à̼ ̼M̼a̼u̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼H̼C̼M̼

X̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼

C̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼ ̼T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼
̼V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼h̼1̼5̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ộ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼V̼a̼n̼g̼,̼ ̼T̼P̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼)̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼5̼1̼F̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼a̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼a̼m̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ắ̼c̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼
̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ú̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼Q̼L̼1̼4̼B̼,̼ ̼ô̼t̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼d̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Á̼n̼h̼ ̼V̼â̼n̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ỡ̼ ̼n̼á̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ọ̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼g̼ầ̼m̼ ̼ô̼t̼ô̼.̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼