C̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼:̼ ̼’̼B̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼’̼

0
221

T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼2̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼T̼â̼y̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼8̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼.̼

̼”̼Ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼T̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ộ̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼L̼ê̼ ̼L̼a̼i̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼m̼â̼m̼ ̼b̼á̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼a̼o̼ ̼(̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼d̼a̼o̼ ̼m̼è̼o̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼ ̼(̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼k̼é̼o̼ ̼r̼a̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼é̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

̼H̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼