Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼:̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼A̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼.̼.̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼?̼

0
1561

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼k̼ệ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ự̼ ̼K̼h̼ê̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ư̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼ô̼ ̼Â̼n̼ ̼X̼ô̼,̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼í̼a̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼X̼ô̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼D̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.̼ ̼K̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼é̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼l̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ú̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼“̼C̼ôn̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼…̼Đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼s̼ợ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼”̼ ̼–̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼.̼

̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼ ̼(̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼A̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼O̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼T̼h̼ơ̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼ơ̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼á̼u̼.̼.̼.̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼(̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼á̼p̼)̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ề̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼6̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼à̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼,̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼c̼h̼á̼n̼h̼ ̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼T̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼B̼ở̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼t̼a̼x̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼è̼n̼ ̼n̼h̼á̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼5̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼h̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼3̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼ó̼t̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼s̼ĩ̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼Đ̼ặ̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼4̼/̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼H̼ó̼a̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼ị̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼7̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼à̼ ̼R̼ù̼n̼g̼ ̼-̼ ̼K̼a̼ ̼T̼i̼ê̼m̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼7̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼2̼0̼;̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼S̼ầ̼m̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼-̼ ̼m̼a̼ ̼t̼ú̼y̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼;̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼L̼ý̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼1̼/̼2̼0̼2̼0̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼g̼ì̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼…̼

̼H̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼á̼ ̼T̼r̼ị̼n̼h̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼ở̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼ú̼y̼ ̼L̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼B̼á̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼:̼ ̼“̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼a̼ ̼l̼à̼ ̼C̼A̼N̼D̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼“̼…̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ụ̼y̼…̼”̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼á̼c̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼h̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼.̼

Nguồn: https://baomoi. com/dai-uy-cong-an-mac-ke-dan-vat-lon-voi-cuop-bo-ca-xet-lai-loai-khoi-nganh/c/38888886.epi