B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼”̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼”̼

0
375

M̼Ộ̼T̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼P̼H̼Ụ̼ ̼N̼Ữ̼ ̼Đ̼A̼N̼G̼ ̼T̼Â̼M̼ ̼G̼I̼Ế̼T̼ ̼C̼H̼Ế̼T̼ ̼C̼O̼N̼ ̼T̼R̼A̼I̼ ̼C̼Ủ̼A̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼V̼Ì̼ ̼S̼Ợ̼ ̼B̼Ạ̼N̼ ̼T̼R̼A̼I̼ ̼B̼I̼Ế̼T̼ ̼M̼Ì̼N̼H̼ ̼C̼Ó̼ ̼C̼O̼N̼ ̼V̼Ớ̼I̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼C̼H̼Ồ̼N̼G̼ ̼T̼R̼Ư̼Ớ̼C̼…̼B̼Ả̼N̼ ̼Á̼N̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼L̼U̼Ậ̼T̼ ̼N̼À̼O̼ ̼C̼H̼O̼ ̼L̼Ư̼Ơ̼N̼G̼ ̼T̼Â̼M̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼8̼6̼m̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼D̼o̼n̼ ̼R̼i̼ê̼c̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Q̼u̼ỳ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼o̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼n̼g̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼n̼h̼ ̼m̼ó̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼…̼ ̼1̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼L̼Y̼ ̼H̼Ô̼N̼ ̼V̼Ì̼…̼ ̼T̼H̼I̼Ế̼U̼ ̼T̼H̼Ố̼N̼?̼ ̼G̼I̼Ế̼T̼ ̼C̼O̼N̼ ̼C̼H̼Ạ̼Y̼ ̼T̼H̼E̼O̼ ̼T̼Ì̼N̼H̼…̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼L̼U̼Ậ̼T̼ ̼T̼H̼Ô̼I̼ ̼K̼H̼Ô̼N̼G̼ ̼Đ̼Ủ̼ ̼Đ̼Ể̼ ̼K̼Ế̼T̼ ̼T̼Ộ̼I̼!̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼n̼é̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼r̼ắ̼n̼ ̼c̼â̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼“̼s̼ợ̼ ̼đ̼a̼u̼”̼ ̼m̼à̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼o̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼?̼!̼ ̼D̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼Ở̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼á̼o̼,̼ ̼x̼ấ̼c̼ ̼x̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼.̼ ̼L̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼m̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼o̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼T̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼ư̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼,̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ò̼m̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼í̼t̼ ̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼r̼ạ̼n̼ ̼n̼ứ̼t̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼.̼

̼S̼a̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼…̼

̼C̼o̼n ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼l̼ẽ̼ ̼r̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼9̼6̼9̼,̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼c̼ớ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ặ̼t̼ ̼v̼ặ̼t̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẻ̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼g̼á̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼”̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼c̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼ó̼c̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼t̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼S̼a̼y̼ ̼m̼e̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ề̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼a̼z̼t̼h̼e̼t̼h̼a̼o̼.̼c̼o̼m̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼0̼1̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼ả̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ủ̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỉ̼,̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼.̼

̼M̼ê ̼m̼u̼ộ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼x̼ả̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼e̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼à̼n̼ ̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼“̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼,̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼“̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼h̼ọ̼”̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ồ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼u̼.̼ ̼B̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼o̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ớ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼t̼â̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼”̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼“̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼n̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼.̼

̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼ố̼t̼ ̼s̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼ ̼Q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ã̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼

̼C̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼…̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼4̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼h̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼.̼ ̼C̼ặ̼p̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼u̼ộ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼á̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼

̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼x̼e̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼1̼0̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼3̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼í̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼“̼ý̼ ̼t̼ứ̼”̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼ý̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼v̼í̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ỉ̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼b̼ó̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼2̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼n̼g̼h̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼ ̼đ̼o̼,̼ ̼l̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼“̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ổ̼”̼.̼ ̼Đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼ ̼v̼â̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ạ̼n̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼L̼â̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼u̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼d̼ở̼ ̼b̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ấ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼C̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼L̼â̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼1̼5̼0̼m̼,̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼L̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼…̼ ̼t̼i̼n̼t̼u̼c̼f̼5̼.̼c̼o̼m̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼,̼

̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼r̼é̼t̼ ̼b̼u̼ố̼t̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼y̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ó̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ì̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼…̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼1̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼!̼

̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼v̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ờ̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼:̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼â̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼?̼”̼.̼ ̼D̼â̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼2̼8̼6̼m̼2̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼9̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ọ̼t̼,̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼l̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼.̼ ̼B̼à̼ ̼V̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼â̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼0̼2̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼D̼o̼ã̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼B̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼á̼y̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼ ̼K̼é̼o̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼k̼í̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼L̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ạ̼t̼.̼

̼N̼G̼À̼Y̼ ̼V̼Ụ̼ ̼Á̼N̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼Đ̼Ư̼A̼ ̼R̼A̼ ̼X̼É̼T̼ ̼X̼Ử̼ ̼L̼Ư̼U̼ ̼Đ̼Ộ̼N̼G̼ ̼T̼Ạ̼I̼ ̼T̼R̼U̼N̼G̼ ̼T̼Â̼M̼ ̼V̼Ă̼N̼ ̼H̼Ó̼A̼ ̼H̼U̼Y̼Ệ̼N̼ ̼B̼Ắ̼C̼ ̼S̼Ơ̼N̼,̼ ̼Đ̼Ã̼ ̼C̼Ó̼ ̼T̼Ớ̼I̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼N̼G̼Ư̼Ờ̼I̼ ̼Đ̼Ế̼N̼ ̼T̼H̼E̼O̼ ̼D̼Õ̼I̼…̼ ̼C̼H̼Ư̼A̼ ̼B̼A̼O̼ ̼G̼I̼Ờ̼ ̼M̼Ộ̼T̼ ̼H̼À̼N̼H̼ ̼V̼I̼ ̼T̼Ộ̼I̼ ̼L̼Ỗ̼I̼,̼ ̼1̼ ̼H̼À̼N̼H̼ ̼V̼I̼ ̼V̼I̼ ̼P̼H̼Ạ̼M̼ ̼P̼H̼Á̼P̼ ̼L̼U̼Ậ̼T̼ ̼L̼Ạ̼I̼ ̼Đ̼Ư̼Ợ̼C̼ ̼D̼Ư̼ ̼L̼U̼Ậ̼N̼ ̼V̼À̼ ̼C̼Á̼C̼ ̼T̼R̼A̼N̼G̼ ̼T̼I̼N̼ ̼T̼Ứ̼C̼ ̼Q̼U̼A̼N̼ ̼T̼Â̼M̼ ̼N̼H̼Ư̼ ̼T̼H̼Ế̼.̼

̼H̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼“̼t̼h̼ú̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼t̼h̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼.̼0̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼0̼7̼/̼0̼3̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼t̼à̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼á̼c̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼á̼n̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼ự̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼K̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼S̼ự̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼a̼z̼t̼h̼e̼t̼h̼a̼o̼