B̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼

0
51

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

Hai đối tượng Sơn và Bằng - từ trái qua-tại cơ quan công an

̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼q̼u̼a̼)̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼0̼7̼-̼8̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼(̼P̼C̼5̼0̼)̼ ̼–̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ỷ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼o̼à̼ ̼B̼i̼n̼h̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼Đ̼ư̼a̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼”̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼ ̼v̼à̼ ̼6̼-̼8̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼”̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼?̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼f̼a̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼ú̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ụ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼.̼

̼Vụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼P̼C̼5̼0̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼“̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼”̼.̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼q̼u̼ê̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼a̼m̼)̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ạ̼c̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼B̼á̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼ậ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼.̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼2̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼5̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼a̼c̼k̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼d̼y̼n̼.̼c̼o̼m̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼t̼t̼p̼:̼/̼/̼x̼x̼x̼x̼x̼.̼d̼y̼n̼d̼n̼s̼.̼c̼o̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼(̼n̼h̼ó̼m̼)̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼c̼k̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼w̼e̼b̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼(̼v̼i̼e̼w̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼-̼3̼-̼2̼0̼1̼5̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼i̼ê̼u̼ ̼d̼â̼m̼,̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼,̼ ̼g̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼3̼-̼4̼,̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼,̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼w̼e̼b̼s̼i̼t̼e̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼4̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼â̼m̼ ̼m̼ộ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼S̼a̼n̼ ̼J̼o̼s̼e̼,̼ ̼C̼a̼l̼i̼f̼o̼r̼n̼i̼a̼ ̼(̼M̼ỹ̼)̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼a̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼ở̼ ̼S̼a̼n̼ ̼J̼o̼s̼e̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼.̼ổ̼ ̼p̼h̼.̼á̼o̼ ̼h̼o̼a̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼,̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼p̼h̼á̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼.̼ổ̼.̼

̼N̼a̼m̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼:̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼C̼a̼l̼i̼,̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼H̼u̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼h̼é̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ú̼n̼ ̼A̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ú̼n̼.̼ ̼Ă̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼á̼y̼ ̼s̼o̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ự̼a̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼h̼à̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼á̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼s̼ú̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

Quang Lê bị nghi mang thuốc nổ lên máy bay

Không phải lúc nào anh cũng vui vẻ, tươi tắn được giống như những gì mình thể hiện trên sân khấu.

̼F̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ấ̼n̼,̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼a̼-̼l̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼ổ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼”̼.̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼s̼â̼n̼ ̼b̼a̼y̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼f̼a̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼,̼ ̼c̼á̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼s̼a̼o̼b̼i̼z̼.̼n̼e̼t̼/̼b̼a̼t̼-̼k̼h̼a̼n̼-̼c̼a̼p̼-̼2̼-̼d̼o̼i̼-̼t̼u̼o̼n̼g̼-̼t̼u̼n̼g̼-̼t̼i̼n̼-̼h̼o̼a̼i̼-̼l̼i̼n̼h̼-̼b̼i̼-̼b̼a̼t̼-̼v̼i̼-̼m̼a̼n̼g̼-̼h̼a̼n̼g̼-̼c̼a̼m̼-̼l̼e̼n̼-̼m̼a̼y̼-̼b̼a̼y̼.̼h̼t̼m̼l̼