2 nữ nhân viên quán cà phê chòi võng bán d̼.â̼.m̼ hơn 350 lượt/ tháng

0
364

Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ 2̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g ở̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 3̼5̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.

Đ̼ê̼m̼ 8̼/̼9̼,̼ P̼h̼ò̼n̼g C̼ả̼n̼h̼ s̼á̼t̼ h̼ì̼n̼h̼ s̼ự̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼ỉ̼n̼h̼ Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼ p̼h̼ố̼i̼ h̼ợ̼p̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼ v̼à̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ gi̼a̼ R̼a̼y̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g ở̼ t̼h̼ị̼ t̼r̼ấ̼n̼ gi̼a̼ R̼a̼y̼ (̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ X̼u̼â̼n̼ L̼ộ̼c̼).

B̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼ – Hình minh họa

T̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ c̼ô̼n̼g a̼n̼ b̼ắ̼t̼ q̼u̼ả̼ t̼a̼n̼g t̼ạ̼i̼ 2̼ c̼h̼ò̼i̼ l̼á̼ c̼ó̼ 2̼ c̼ặ̼p̼ n̼a̼m̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g c̼ó̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ m̼u̼a̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ b̼i̼ế̼t̼,̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ c̼h̼ò̼i̼ v̼õ̼n̼g t̼r̼ê̼n̼ d̼o̼ N̼.̼V̼.̼T̼ (̼3̼2̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ Đ̼ồ̼n̼g T̼h̼á̼p̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼.̼ T̼.̼ k̼h̼a̼i̼ n̼h̼ậ̼n̼,̼ đ̼ã̼ t̼h̼u̼ê̼ 2̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼ t̼ạ̼i̼ q̼u̼á̼n̼,̼ k̼h̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼ đ̼ế̼n̼ c̼ó̼ n̼h̼u̼ c̼ầ̼u̼ m̼u̼a̼ d̼â̼m̼ t̼h̼ì̼ s̼ẽ̼ p̼h̼ụ̼c̼ v̼ụ̼ v̼ớ̼i̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ 3̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g/̼l̼ầ̼n̼.

M̼ỗ̼i̼ l̼ầ̼n̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼,̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ p̼h̼ả̼i̼ t̼r̼ả̼ c̼h̼o̼ T̼.̼ 1̼7̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g,̼ s̼ố̼ t̼i̼ề̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ư̼ợ̼c̼ h̼ư̼ở̼n̼g.̼ C̼u̼ố̼i̼ m̼ỗ̼i̼ t̼h̼á̼n̼g,̼ T̼.̼ c̼ộ̼n̼g s̼ố̼ l̼ầ̼n̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼ủ̼a̼ t̼ừ̼n̼g n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ đ̼ể̼ t̼r̼ả̼ l̼ư̼ơ̼n̼g.

Q̼u̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ t̼r̼o̼n̼g t̼h̼á̼n̼g 8̼/̼2̼0̼2̼0̼,̼ 2̼ n̼ữ̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ q̼u̼á̼n̼ n̼à̼y̼ đ̼ã̼ t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼ơ̼n̼ 3̼5̼0̼ l̼ư̼ợ̼t̼ b̼á̼n̼ d̼â̼m̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼̼

T̼r̼o̼n̼g d̼i̼ễ̼n̼ b̼i̼ế̼n̼ k̼h̼á̼c̼,̼ t̼h̼ờ̼i̼ gi̼a̼n̼ q̼u̼a̼,̼ C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ H̼o̼à̼ (̼Đ̼ồ̼n̼g N̼a̼i̼)̼ đ̼ã̼ t̼r̼i̼ệ̼t̼ p̼h̼á̼ n̼h̼i̼ề̼u̼ t̼ụ̼ đ̼i̼ể̼m̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼,̼ q̼u̼á̼n̼ m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ t̼r̼ê̼n̼ đ̼ị̼a̼ b̼à̼n̼.

T̼h̼e̼o̼ đ̼ó̼,̼ n̼gà̼y̼ 3̼/̼7̼,̼ l̼ự̼c̼ l̼ư̼ợ̼n̼g C̼ô̼n̼g a̼n̼ T̼P̼.̼B̼i̼ê̼n̼ H̼ò̼a̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ q̼u̼á̼n̼ c̼à̼ p̼h̼ê̼ 3̼7̼8̼ t̼h̼u̼ộ̼c̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ 4̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g T̼â̼n̼ H̼ạ̼n̼h̼ d̼o̼ N̼gu̼y̼ễ̼n̼ T̼h̼ị̼ M̼u̼m̼ (̼2̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼ -̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ N̼.̼T̼.̼Y̼ (̼3̼9̼ t̼u̼ổ̼i̼)̼ đ̼a̼n̼g k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.̼ M̼ỗ̼i̼ k̼h̼á̼c̼h̼,̼ b̼à̼ M̼u̼m̼ t̼h̼u̼ 7̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g c̼ò̼n̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼h̼ậ̼n̼ 1̼0̼0̼.̼0̼0̼0̼ đ̼ồ̼n̼g.

T̼i̼ế̼p̼ t̼ụ̼c̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼ h̼à̼n̼h̼ c̼h̼í̼n̼h̼ c̼ơ̼ s̼ở̼ m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ T̼r̼u̼n̼g Đ̼ạ̼i̼ P̼h̼á̼t̼,̼ đ̼ị̼a̼ c̼h̼ỉ̼ s̼ố̼ 1̼0̼0̼6̼,̼ k̼h̼u̼ p̼h̼ố̼ 2̼,̼ p̼h̼ư̼ờ̼n̼g B̼ì̼n̼h̼ Đ̼a̼,̼ T̼P̼.̼ B̼i̼ê̼n̼ H̼o̼à̼ d̼o̼ D̼a̼n̼h̼ C̼h̼ấ̼p̼ (̼2̼6̼ t̼u̼ổ̼i̼,̼ q̼u̼ê̼ K̼i̼ê̼n̼ gi̼a̼n̼g)̼ l̼à̼m̼ c̼h̼ủ̼.

T̼ạ̼i̼ t̼h̼ờ̼i̼ đ̼i̼ể̼m̼ k̼i̼ể̼m̼ t̼r̼a̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ t̼ạ̼i̼ p̼h̼ò̼n̼g m̼a̼s̼s̼a̼ge̼ s̼ố̼ 1̼9̼,̼ 2̼0̼,̼ 2̼1̼ c̼ó̼ 3̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼ n̼ữ̼ đ̼a̼n̼g t̼h̼ự̼c̼ h̼i̼ệ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ c̼h̼o̼ k̼h̼á̼c̼h̼.̼ Q̼u̼a̼ l̼à̼m̼ v̼i̼ệ̼c̼,̼ c̼á̼c̼ n̼h̼â̼n̼ v̼i̼ê̼n̼,̼ q̼u̼ả̼n̼ l̼ý̼ đ̼ề̼u̼ t̼h̼ừ̼a̼ n̼h̼ậ̼n̼ h̼à̼n̼h̼ v̼i̼ k̼í̼c̼h̼ d̼ụ̼c̼ đ̼ể̼ l̼ấ̼y̼ t̼i̼ề̼n̼ “̼b̼o̼”

Theo:https://thoidai.com.vn/2-nu-nhan-vien-quan-ca-phe-choi-vong-ban-dam-hon-350-luot-thang-117911.html